Nádražní 381/9, Mohelnice 789 85
+420 733 748 748

Manuál na rodiče – dávky vs. úřady.

Kde a co si oběhnout a na co vše má budoucí rodič vlastně nárok? Jelikož se 1/3 naší kanceláře v Mohelnici stala šťastným rodičem nedávno, druhou třetinu to čeká kolem Vánoc a třetí třetina má rodičovství naplánované podle grafu v další pětiletce (čti "do 50 let věku"), tak je dobré si vše připomenout.

1. Matriční úřad

V případě, že rodiče nejsou manželé, dostaví se na kterýkoliv matriční úřad k určení otcovství (matka je prý známa vždy) souhlasným prohlášením rodičů. Dle jejich společného rozhodnutí může mít dítě příjmení po otci. Na matričním úřadě pak dále vyplní prohlášení rodičů o volbě jména dítěte.
S sebou si vezměte: platné občanské průkazy, rodné listy a těhotenský průkaz matky. Rozvedené matky navíc předloží rozsudek o rozvodu manželství (povinná lhůta 300 dní od nabytí právní moci rozsudku), ovdovělé matky pak předkládají úmrtní list manžela (uplynula 300 denní lhůta od úmrtí manžela). Při určení rodičovství cizincem, který neovládá český jazyk, je povinná přítomnost tlumočníka (jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)
U sezdaných párů se situace liší jen v potřebné dokumentaci. Tou je oddací list, v němž je uvedeno příjmení, na kterém se manželé pro společné užívání dohodli již při sňatku.
Narození dítěte je povinno matričnímu úřadu oznámit zdravotnické zařízení, kde se dítě narodilo. To také obvykle předá příslušné matrice všechny potřebné doklady k vyhotovení rodného listu. Rodný list si pak rodiče vyzvednou na příslušné matrice nebo jim ho matrika zašle poštou.

2. Zdravotní pojišťovna

Jakmile má dítě přiděleno rodné číslo, je nutné jej zaregistrovat u zdravotní pojišťovny. Dle zákona má být dítě pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny, jako jeho matka při porodu. Tento úkon smí proběhnout nejpozději 8 dní po narození dítěte.

3. Zaměstnavatel

Kopii rodného listu dítěte zašlete svému zaměstnavateli. Poslouží jako doklad pro slevu na dani.
V roce 2015 má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor následovně:
13 404 Kč ročně na jedno dítě
15 804 Kč ročně na druhé dítě
17 004 Kč ročně na třetí a každé další dítě.
Dále může poplatník daně využít tzv. Daňový bonus (max. 60 300 Kč), a to v případě, že měl za dané období příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. [§ 35c, zákon č. 267/2014 Sb.]

4. Dávky

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – Řeší se s ošetřujícím lékařem, zaměstnavatelem či OSSZ. Poskytuje se z nemocenského pojištění v případě převedení zaměstnankyně na jinou práci z důvodu těhotenství nebo mateřství. Vyrovnávací příspěvek se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení zaměstnankyně na jinou práci s výjimkou dnů, po které trvala pracovní neschopnost, karanténa, ošetřování člena rodiny, omluvená či neomluvená nepřítomnost v práci.
Porodné – Řeší příslušný Úřad práce. Pokud příjmy všech členů vaší domácnosti nepřesahují 2,7násobek životního minima, zažádejte si na Odboru státní sociální podpory u příslušného Úřadu práce o porodné. Matka, otec a jedno čerstvě narozené dítě, kteří žijí ve společné domácnosti, budou mít nárok na porodné, pokud jejich celkový čistý měsíční příjem nebude vyšší než 20 817 Kč (vychází se z příjmu za poslední kalendářní čtvrtletí). U matky samoživitelky je hranice měsíčního příjmu 13 176 Kč. Pokud máte příjmy vyšší, na porodné nárok nemáte.
Porodné v současnosti činí 13 000 Kč u jednoho dítěte. V případě narození dvou či více dětí (dle zákona uváděno jako první a druhé živě narozené dítě), bude mít rodina nárok na porodné 13 000 Kč na první živě narozené dítě a 10 000 Kč na druhé živě narozené dítě.
Přídavek na dítě – Řeší ČSSZ pod příslušným Úřadem práce. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok a za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte následovně:
dítě do 6 let – 500 Kč
dítě do 15 let – 610 Kč
dítě od 15 do 26 let – 700 Kč
Ošetřovné – Většinou se řeší se zaměstnavatelem, popř. OSSZ. Tato dávka náleží zaměstnanci (muži i ženě), který nemůže pracovat, poněvadž musí:

  • ošetřovat nemocné dítě mladší než 10 let
  • pečovat o dítě mladší než 10 let z důvodu, že:
    1. dětské výchovné zařízení nebo škola byly uzavřeny z nařízení příslušného orgánu,
    2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči dětského výchovného zařízení nebo docházet do školy,
    3. osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat,
    4. ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) / mateřská – Řeší se se zaměstnavatelem, OSVČ řeší s OSSZ. Je možné ji čerpat nejdříve 8 týdnů před porodem. Žena, která porodila jedno dítě, může na mateřské zůstat 28 týdnů, pokud porodila více dětí najednou, je mateřská dlouhá 37 týdnů.
Nárok na PPM vzniká, je-li žadatelka v okamžiku nástupu na mateřkou dovolenou nemocensky pojištěna (tedy je zaměstnána, nebo je v ochranné lhůtě, která trvá po dobu 180 dnů od zániku nemocenského pojištění). Žadatelka musí být zároveň účastníkem nemocenského pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou.
Jestliže matka žadatelka nesplňuje podmínky přidělení PPM, může na ni nastoupit i otec dítěte, ovšem až v 7. týdnu po narození dítěte. Délka trvání PPM pak činí 22 týdnů, popř. 31 týdnů při dvojčatech. Otec dítěte může nadále vydělávat, ale podmínkou je, že nesmí vykonávat tutéž práci pro zaměstnavatele, u kterého na mateřskou nastoupil.
Rodičovský příspěvek (RP) - Komu nevznikl nárok na PPM, může RP čerpat ihned po narození dítěte. Rodičovský příspěvek čerpá matka od narození dítěte (pokud nepobírá mateřskou), nebo po ukončení výplaty mateřské (28 týdnů popř. 37). Rodičovský příspěvek čerpá rodič na rodičovské dovolené a může to být i otec dítěte. Aby si rodič mohl u RP přivydělávat, musí si, stejně jako u PPM, u svého zaměstnavatele sjednat jiný druh práce, neboť nesmí vykonávat stejnou činnost, při které na RP nastoupil. Výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a jeho čerpání lze rozdělit až do tří let věku dítěte.
Jestliže ani jeden z rodičů nebyl účasten na nemocenském pojištění (student nebo nezaměstnaný) tak se RP pobírá automaticky čtyři roky. V takovém případě činí v prvních devíti měsících RP 7 600 Kč a ostatní měsíce 3 800 Kč.

Jako zajímavost pro žadatele o úvěr může být důležitá informace, že rodičovský příspěvek lze použít jako akceptovatelný příjem. Ne všechny banky jej však akceptují v jeho celé výši.

 

Výše uvedené informace jsou aktuální k datu 1. 1. 2015. Použité zdroje: Portál veřejné správy, Informační portál města Olomouc

Comments are closed.